เข้าใช้งาน e-Manifest (EDI)     ตรวจสอบข้อมูล e-Manifest (Paperless)เก่า     ใช้งาน e-Manifest (โครงสร้างใหม่)   
  
  เรียนผู้ใช้บริการ....

   
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 การส่งรายงาน e-Manifest ต้องรายงานด้วยโครงสร้างใหม่เท่านั้น

......................................................


 
หลังจากการประชุมร่วมกันระหว่าง กรมศุลกากร การท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท Software House เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ E-manifest ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry นั้น
เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางส่วนไม่พร้อมสำหรับการเริ่มใช้งานระบบใหม่ ที่ประชุมจึงมีมติ ขอเลื่อนการเปิดให้บริการระบบ E-Manifest จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็น วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการ

......................................................


    ตามที่กรมศุลฯ ได้ประกาศจะใช้งานระบบ e-manifest ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นั้นเนื่องจากทางสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพได้มีหนังสือถึงกรมศุลกากร แจ้งความไม่พร้อม จึงประชุมตกลงกับทางกรมศุลฯ ให้เลื่อน จากเดิมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อขยายเวลาให้สายเรือได้ทดสอบระบบให้ครบตามลูปที่ปฏิบัติงานจริง

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งาน e-manifest ของ CATEDI ทุกท่านทำการทดสอบรับส่งเอกสาร e-manifest โครงสร้างใหม่ ให้แล้วเสร็จก่อนการใช้งานจริงในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗


กรณีทดสอบส่งข้อมูลเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ณ ขณะนี้ ให้ระบุ BerthNumber ของท่าเรือเอกชนที่เข้าร่วมทดสอบดังนี้
- บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (NYT) = LCBA5
- บริษัท เอเวอร์กรีนอนเทนเนอร์เทอร์มินัล ประเทศไทย จำกัด (EVT) = LCBB2
- บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด (TIPS) = LCBB4
- บริษัท อีสเทรินซีแหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด (EST) = LCBB3
- บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินัล จำกัด (LIT) = LCBB5
- บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด (HLT) = LCBA3,LCBC1,LCBC2
หากทำการส่งข้อมูล Berth Number ที่นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน จะไม่มีข้อมูลตอบกลับจากท่าเรือแหลมฉบัง
......................................................


    เนื่องจากทางกรมศุลกากรได้ปรับโครงสร้างของเอกสารการรายงานเรือเข้า และบัญขีสินค้าทางเรือ (e-Manifest)ใหม่ ทำให้โปรแกรม CAT e-Manifest จะต้องปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างใหม่ดังกล่าวด้วย ซื่งตอนนี้ทาง CAT ได้ปรับปรุงเสร็จแล้ว และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทาง CAT จึงได้จัด

"สัมมนา update โปรแกรม e-Manifset โครงสร้างใหม่"
ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น3 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ
ท่่านผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่บัดนี้
......................................................


   ตอนนี้ทาง กรมศุลกากร อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างเอกสาร Manifest ใหม่ ทำให้ไม่สามารถทดสอบรับส่งเอกสารตามโครงสร้างเก่าได้ และหากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป
......................................................


    ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 196 เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
เพื่อให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ออกใบกำกับภาษีให้ท่านได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปยื่นขอคืนภาษีซื้อได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านแจ้งหรือจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และรายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ(ภ.พ. 20) มายัง กสท ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดยสามารถแจ้งหรือจัดส่งข้อมูลได้ตามช่องทาง ดังนี้
• http://service1322.cattelecom.com
• ศูนย์/สำนักงานบริการลูกค้า กสท
• กรอกข้อมูลในหนังสือตอบรับแล้วส่งไปรษณีย์โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากรมาตามที่อยู่ด้านหลัง หรือ Fax มายังหมายเลข 02-1066621
• สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-1066622

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
......................................................


   เนื่องจากกรมศุลฯ ได้แจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากเดิม 10 หลักเป็น 13 หลัก ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2556 (โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://www.customs.go.th/cmpsrh/CompanySearch.jsp) ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ใช้งานที่ใช้ Certificate เดิมซึ่งมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลัก ติดต่อขอ Certificate จากผู้ให้บริการ(CA) เพื่อขอ Certificate ใหม่ทีมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักเพิ่มเติมสำหรับนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
......................................................


    จากการที่กรมศุลกากรได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลในการรับส่ีงเอกสารใหม่(เปลี่ยน Schema) ทำให้ระบบ CAT e-Manifest ต้องปรับปรุงตาม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลใหม่ของกรมศุลกากร
    สำหรับตอนนี้ระบบใหม่ดังกล่้าว พร้อมให้ผู้ใช้งานเข้าทดสอบได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถดำเนินการดังนี้
   1. Download โปรแกรม WSTransport ตัวใหม่ไปติดตั้งในเครื่องโดยระบุให้ติดตั้งคนละที่กับตัวเดิม
   2. Login เข้าระบบ Test ตัวใหม่ โดยใช้ User และ Password เดิม เพื่อสร้างเอกสารสำหรับทดสอบการรัีบ-ส่ง
   3. ตอน Sign เพื่อส่งเอกสารกับ WSTransport ให้ระบุ User Name และ Password เดิม(ตามที่ระบุใน TCD Secure Suit ตอนติดตั้ง Cert.
**ทางกรมศุลกากรจะเริ่มใช้งานจริงระบบใหม่อย่างเป็นทางการวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานรีบเข้ามาทดสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Helpdesk
  ขั้นตอนติดต่อขอใช้บริการ.....
1. ติดต่อ CA (Certification Authority ) ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) สำหรับใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature )และเข้ารหัสเอกสาร
- CAT CA บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2. ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนใช้งาน ระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับ กรมศุลกากร
สถานที่ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน
- ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคา หรือ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหรือสำนักงานศุลกากร หรือ
- ด่านศุลกากร

3. ลงทะเบียนขอใช้งาน ระบบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือแบบไร้เอกสาร(e-Manifest) กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน
- กรอกใบสมัครผ่านหน้าเวปให้บริการ ที่ "  ลงทะเบียนใช้งาน"
- พิมพ์ใบสมัครที่กรอกแล้วยื่นลงทะเบียนกับฝ่ายขาย บริษัท กสท.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.....
 ฝ่ายเทคนิค
   โทร.0-2104-2791-4
  
 ฝ่ายขาย
   คุณกาญจนาวดี
   โทร.0-2104-4752 โทรสาร 0-2104-4407
 CAT CA
   โทร.0-2104-1245

ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษฯ กรมศุลฯ
  โทร.0-2667-7703
  NEWS
    กสท.ได้ปรับอัตราโปรโมชั่นค่าใช้บริการCAT-EDI ใหม่
  ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน
    จากเว็บกรุมศุลกากร 
    ตรวจสอบชื่อเรือ-วันเรือเข้า/ออก  
    อัตราแลกเปลี่ยน 
  Download
    คู่มือการติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน 
    คู่้มือรายงานการทดสอบ Manifest 
    แบบฟอร์มรายงานการทดสอบ Manifest 
    WSTransport Version 9 (New) 
    WSTransport Version 8 
ส่วนเทคนิคธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)